geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 22 juli 2020

Waar moet je als zzp-er op letten bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als je als zelfstandig ondernemer uitvalt door letselschade zijn er (vrijwel) geen sociale voorzieningen om op terug te vallen. Het sluiten van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering is een optie om het verlies aan inkomsten gedeeltelijk te compenseren.

Mededelingsplicht

Hoewel de discussie bij letselschade vaak gaat over de vraag of de uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering verrekend moet worden met de te ontvangen schadevergoeding moet je bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering nog op een belangrijk aspect letten: de mededelingsplicht!

Medische voorgeschiedenis

Bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wil de verzekeraar zoveel mogelijk relevante (medische) informatie vergaren om het aangeboden verzekerde risico te kunnen bepalen. Bij het afsluiten van de verzekering dien je hiervoor een aanvraagformulier met een gezondheidsverklaring in te vullen. Als verzekerde ken je je medische voorgeschiedenis en vind je veel klachten niet relevant om te vermelden omdat ze van voorbijgaande aard zijn geweest. Op basis van wederzijds vertrouwen sluit je met de verzekeraar de verzekering af.

Vragenlijst

Bij het afsluiten van de verzekering ben je verplicht alle relevante feiten mede te delen die je kent of behoort te kennen waarvan je weet of behoort te weten dat deze van belang zijn voor de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, onder welke voorwaarden de verzekeraar de verzekering wil sluiten. Hiervoor moet je de door de verzekeraar opgestelde vragenlijst eerlijk beantwoorden.
Echter, de verzekeraar moet wel voldoende duidelijk naar de in hun ogen relevante feiten vragen. Doen ze dat niet, dan kan een verzekeraar zich niet succesvol beroepen op schending van de mededelingsplicht en daarmee verval van dekking en aanspraak op een uitkering.

Recente ontwikkeling

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (GHARL 16062020:ECLI:NL:RBGEL:2018:765) in een zaak overwogen dat er sprake was van schending van de mededelingsplicht doordat de aanvrager bij het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering geen melding had gemaakt van rugklachten uit een ver verleden terwijl hij recent vanwege rugklachten voor een groot deel arbeidsongeschikt is geworden. De aanvrager achtte de rugklachten uit het verleden (waar hij al langere tijd geen last meer van had) niet relevant om te vermelden bij het aangaan van de verzekering. Het Hof oordeelde dat er wel sprake was van schending van een mededelingsplicht omdat de vragenlijst van de verzekeraar voldoende specifiek ziet op klachten uit het verleden. Voor deze klachten was er geen tijdsbeperking aanwezig en diende de aanvrager zijn volledige medische voorgeschiedenis te vermelden.

Kortom, welke vragen de verzekeraar mag stellen en waaraan de antwoorden van de aspirant-verzekeringnemer moeten voldoen is juridisch maatwerk en afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact op met Rob van der Steen of één van de andere letselschadespecialisten van ons kantoor. In veel gevallen kunnen wij aan slachtoffers kosteloos rechtshulp verlenen, omdat de advocaatkosten vaak te verhalen zijn op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.

Jade Albert

geschreven door Jade Albert
geschreven op 13 juli 2020

Help, mijn kind is gebeten door een hond, wat nu?

Regelmatig behandel ik zaken waarbij een kind is gebeten door een hond. Hoewel ikzelf een liefhebber ben van deze viervoeters, weet ik hoeveel schade een hondenbeet kan aanrichten. Voor jonge kinderen kan een dergelijk incident aanzienlijke gevolgen hebben. Als ouder of voogd wil je dan dat naast een vergoeding voor de geleden schade, een en ander voor de toekomst ook goed wordt geregeld. Een advocaat gespecialiseerd op het gebied van letselschade kan je daarbij helpen.

Aansprakelijkheid

Allereerst is het van belang dat je de bezitter (vaak de eigenaar) van de hond formeel en schriftelijk aansprakelijk stelt. In haar blog van 12 februari 2019 geeft mijn collega Madelon Beljaars een aantal praktische tips bij een incident met een hondenbeet. Kort gezegd is op grond van de wet, namelijk artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek (BW), de bezitter van een hond aansprakelijk voor de schade die zijn dier veroorzaakt. Het gaat hier om een zogenaamde risicoaansprakelijkheid. Dit betekent dat de bezitter in beginsel aansprakelijk zal zijn en dat ‘schuld’ niet vereist is.

Meestal is een eigenaar voor aansprakelijkheid verzekerd. De WA-verzekering dekt in beginsel de schade die door een dier wordt veroorzaakt. Uiteindelijk zal de schade verhaald worden bij de betreffende verzekeraar.

Schade

Een hondenbeet kan zowel behoorlijke fysieke (wonden met blijvende littekens) als psychische schade (angst voor honden, herbelevingen, slapeloosheid) tot gevolg hebben. Bij het vorderen van een schadevergoeding kun je denken aan de volgende schadeposten:  (toekomstige) medische behandelingen (zoals plastische chirurgie); ziekenhuis daggeldvergoeding bij een verblijf in het ziekenhuis; de eigen bijdragen voor medicatie, verbandmiddelen en medische hulpmiddelen; mantelzorgvergoeding en de reiskosten.

Als de (aansprakelijke partij of diens) verzekeraar de aansprakelijkheid erkent, kun je de redelijke advocaat- en deskundigenkosten ook op hen verhalen. Dit betekent dat rechtsbijstand door een advocaat in beginsel geheel kosteloos is.

Verder bestaat er een recht op immateriële schade, ook wel “smartengeld” genoemd. Dit is een vergoeding voor gederfde levensvreugde, pijn en verdriet als gevolg van de gebeurtenis en het opgelopen letsel. De aard en de duur van het letsel spelen mee bij de omvang van het smartengeld. Een advocaat zal samen met je bekijken wat de hoogte van het smartengeld dient te zijn.

BEM-clausule

Voor kinderen (onder de 18 jaar) geldt dat zij de schadevergoeding zullen moeten ontvangen op een bankrekening met een zogenaamde “BEM-clausule”.  Dit betekent dat het schadebedrag pas opgenomen kan worden vanaf de 18 jaar. Zo’n geblokkeerde bankrekening is in het leven geroepen om minderjarigen te beschermen. Alleen met toestemming van de kantonrechter kunnen de ouders geld opnemen van deze geblokkeerde rekening, bijvoorbeeld om een dure medische behandeling van een kind te betalen.

Meer weten?

Wil je meer weten over letsel door honden, andere dieren, of heb je andere vragen over aansprakelijkheid of letselschade, neem dan contact op met Jade Albert of één van de andere letselschadespecialisten van ons kantoor.