Jade Albert

geschreven door Jade Albert
geschreven op 23 februari 2021

Wat als mijn kind zonder toestemming in mijn auto rijdt en een ongeval veroorzaakt?

Onze auto uitlenen doen we allemaal. Wanneer je de auto met toestemming uitleent aan je kind (of ieder ander) en die persoon veroorzaakt schade dan valt dit in principe gewoon binnen de autoverzekering. De mate van dekking hangt wel af van de gekozen dekkingsvorm.

In elk geval wordt de schade die de bestuurder aan (de eigendommen van) een derde heeft toegebracht vanuit de verplichte WAM-verzekering vergoed. Als eigenaar van de auto ben je volgens artikel 185 lid 2 Wegenverkeerswet óók aansprakelijk voor de daarmee veroorzaakte schade als je de auto door een ander doet of laat rijden. Daar doet niet aan af dat die ander, de bestuurder, een meerderjarig persoon is die voor zijn eigen daden verantwoordelijk gesteld kan worden. Er is dus in principe sprake van dezelfde dekking als wanneer je zelf in de auto zou hebben gereden. Maar hoe zit dat wanneer jouw kind zónder toestemming in jouw auto rijdt en een ongeval veroorzaakt?

Joyriding

In dat geval is sprake van joyriding. Dat is het rijden in andermans motorrijtuig, zonder dat de eigenaar hiervoor toestemming heeft gegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt in joyriding met of na geweldpleging en zonder geweldpleging. In het geval van geweldpleging kan aan jou als eigenaar geen verwijt worden gemaakt dat iemand in jouw auto is gaan rijden. Bij joyriding zonder geweldpleging valt jou als eigenaar wel een verwijt te maken. Je hebt de joyrider in de gelegenheid gesteld om met de auto te rijden. De WAM-verzekeraar zal de schade die met de auto is veroorzaakt aan (de eigendommen van) derden wel vergoeden.

Verhaalsrecht WAM-verzekeraar

De WAM-verzekeraar zal die uitgekeerde schadevergoeding aan derden vaak proberen te verhalen op de eigen verzekerde en/of de joyrider. In beginsel is de joyrider zelf aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt aan (de eigendommen van) derden. De eigenaar van de auto kan eveneens aansprakelijk worden gehouden.

Voldoende voorzorgsmaatregelen

Dit betekent dat, ook al heb je als ouder het kind geen toestemming gegeven om in de auto te rijden, je aansprakelijk bent voor de veroorzaakte schade, als door jouw zorgeloosheid het kind de gelegenheid tot rijden is verschaft. Of sprake is van ‘zorgeloosheid’ is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de bereikbaarheid van de autosleutels en de relatie met de joyrider. Zo is het niet de bedoeling dat de (reserve)autosleutel eenvoudig voor het grijpen ligt, maar de sleutel hoeft ook niet steeds achter slot en grendel opgeborgen te zijn.

Daarnaast is van belang de vraag of je er als ouder op bedacht had moeten zijn dat jouw kind stiekem de auto zou meenemen of dat het om een eenmalige baldadige actie gaat. Ook speelt mee de vraag of het kind een rijbewijs heeft of niet. Het ligt in ieder geval op de weg van de eigenaar van de auto om te stellen en te bewijzen dat je voldoende voorzorgsmaatregelen hebt genomen om joyriding te voorkomen.

Maak goede afspraken

Maak goede afspraken met kinderen (of anderen) over het gebruik van jouw auto. Rijdt iemand regelmatig in de auto, meld diegene dan bij de WAM-verzekeraar als regelmatige bestuurder. Als jouw kind niet in de auto of ander motorrijtuig mag rijden, zorg dan ervoor dat de sleutels niet bereikbaar zijn. En kinderen, vraag netjes toestemming aan je ouders!

Meer informatie?

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen over aansprakelijkheid of letselschade, neem dan contact op met Jade Albert of één van onze advocaten van de sectie Aansprakelijkheid, schade en verzekering.

geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 22 februari 2021

22 februari: Vandaag staan wij stil

Wij staan stil om diegenen te steunen of te herdenken die hebben geleden onder haat en geweld van anderen. Jaarlijks worden er nog steeds vele miljoenen mensen – kinderen en volwassen, vrouwen en mannen, armen en rijken – slachtoffer. Zij hebben na fysieke of mentale trauma’s vaak veel steun en zorg nodig.

Op 22 februari 1990 werd de eerste “European Day for Victims of Crime” in het leven geroepen door Victim Support Europe, de overkoepelende Europese organisatie die opkomt voor slachtoffers van misdrijven. Ongeacht het misdrijf, ongeacht wie het slachtoffer is, geeft die organisatie aan hen de nodige ondersteuning.

In Nederland kunnen slachtoffers terecht bij Slachtofferhulp Nederland. Circa 850 intrinsiek gemotiveerde vrijwilligers en 500 deskundigen staan bij Slachtofferhulp Nederland klaar voor alle slachtoffers. Ook daar staan we vandaag even bij stil. Het is hartverwarmend wat zij doen!