geschreven door Rob van der Steen
geschreven op 27 september 2021

Verkeersongeval zelfstandige; verzekeringsplicht opdrachtgever?

Werknemers in loondienst lopen helaas regelmatig letselschade op doordat zij voor hun werkzaamheden deelnemen aan het verkeer. Al geruime tijd staat vast in de rechtspraak dat een werkgever in het kader van “goed werkgeverschap” verplicht is om een behoorlijke verzekering voor haar werknemers af te sluiten, indien een werknemer letselschade oploopt bij een verkeersongeval. Voldoet de werkgever niet aan deze verzekeringsplicht, dan is de werkgever zelf schadeplichtig richting haar personeel.

Werknemer van de 21e eeuw: de zelfstandige

Sinds een aantal decennia neemt de flexibilisering van de arbeidsmarkt (waaronder het aantal zelfstandigen) alleen maar toe. In plaats van het klassieke loondienstverband is er steeds meer sprake van een verhouding opdrachtgever en opdrachtnemer. In deze verhouding zal het regelmatig voorkomen dat een zelfstandige in opdracht van zijn opdrachtgever werkzaamheden dient uit te voeren waarvoor hij als bestuurder van een motorvoertuig aan het verkeer moet deelnemen. Heeft een opdrachtgever in de relatie tot zijn opdrachtnemer dan ook de verplichting een behoorlijke verzekering af te sluiten voor het geval de zelfstandige bij verkeersdeelname letselschade oploopt?

Oordeel rechter

In 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden overwogen dat de aanvullende werking van de redelijkheid en de billijkheid in de rechtsverhouding tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer onder omstandigheden meebrengt dat op de opdrachtgever een verzekeringsplicht rust. Deze plicht is vergelijkbaar met de verzekeringsplicht die de opdrachtgever op grond van artikel 7:611 BW jegens zijn werknemer (in loondienst) heeft. Een van die bijzondere omstandigheden is de situatie dat een opdrachtnemer zich in een vergelijkbare positie bevindt als een werknemer die werkzaam is in loondienst van de opdrachtgever. Een andere omstandigheid van belang is of er sprake is van een gezagsverhouding of een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.

Hoge raad

Recent heeft de Hoge Raad zonder nadere motivering voornoemd oordeel in stand gelaten. Het gevolg hiervan is dat onder omstandigheden de opdrachtgever een verplichting heeft om een behoorlijke verzekering af te sluiten voor zijn opdrachtnemer die vanwege werkzaamheden deel dient te nemen aan het verkeer met een motorvoertuig. Zowel bij een ongeval als preventief is het van belang om de relevante omstandigheden in kaart te brengen en u te laten adviseren over de verplichting tot het afsluiten van een behoorlijke verzekering en/of schadeplichtigheid.

Meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact op met Rob van der Steen of één van de andere letselschadespecialisten van ons kantoor. In veel gevallen kunnen wij aan slachtoffers kosteloos rechtshulp verlenen, omdat de advocaatkosten vaak te verhalen zijn op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.