Verhaalbare Schade

Een ongeval of medische fout heeft vrijwel altijd vervelende financiële gevolgen. Er is dan sprake van schade. Soms is die schade beperkt, maar soms ook niet. Letselschade kan bijvoorbeeld variëren van een nota voor het eigen risico van uw zorgverzekering tot aan een leven lang inkomensverlies. Dit hangt af van de aard en ernst van de klachten die u opliep.

Als iemand anders aansprakelijk is voor uw ongeval, dan vergoedt zijn of haar aansprakelijkheidsverzekeraar waarschijnlijk de schade. Omdat veel mensen die met een ongeval te maken krijgen niet goed weten waar zij recht op hebben, kunnen zij gebruik maken van de hulp van een daarin gespecialiseerde advocaat.

Verhaalbare schade

De letselschade advocaten van MannaertsAppels begeleiden u bij het gehele schaderegelingsproces en vertellen u welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. Dit doen wij meestal geheel gratis, omdat onze kosten in beginsel te verhalen zijn op de aansprakelijke partij.

Om u een indruk te geven van schadeposten waarvoor u een vergoeding kunt claimen, geven wij u hierna een aantal voorbeelden.

Indien er sprake is van een verkeersongeval, dan kan er om te beginnen sprake zijn van schade aan bijvoorbeeld uw fiets, auto, brommer of ander vervoersmiddel. Die schade is in beginsel te verhalen op de verzekeraar van de persoon die het ongeval heeft veroorzaakt. Schade aan een vervoersmiddel wordt meestal vastgesteld door een schade-expert van de verzekeraar. Bij de schadebegroting is de dagwaarde van uw voertuig het uitgangspunt.

Dagwaarde

U krijgt in beginsel niet meer dan de dagwaarde vergoed. Daarnaast kan er ook kleding of een ander goed beschadigd zijn geraakt door het ongeval. Ook hiervan zal maximaal de dagwaarde te verhalen zijn. Als u geen bonnetjes meer heeft van de aanschaf van het product, dan is dat vaak niet erg. Gooi de beschadigde goederen in ieder geval niet zomaar weg, voordat de wederpartij er kennis van heeft kunnen nemen. Maak desnoods direct foto’s van de beschadigingen.

Als u door een ongeval een ziekenhuis heeft bezocht, dan volgt er meestal een rekening voor het eigen risico van uw zorgverzekering. Die rekening kunt u verhalen op de aansprakelijke partij. Voor andere medische behandelingen, zoals fysiotherapie, manuele therapie, chiropractie of psychische zorg, geldt in beginsel hetzelfde. Ook de aanschaf van pijnmedicatie is verhaalbaar.

Onkostenvergoeding

Als er sprake is van een ernstig ongeval (of medische fout), waarvoor u opgenomen moet worden in een ziekenhuis of een revalidatiecentrum, dan heeft u bovendien recht op een onkostenvergoeding per opgenomen dag. De vergoeding voor een tijdelijk verblijf in een ziekenhuis bedraagt volgens de huidige richtlijnen € 30,- per dag. Voor een opname in een revalidatiecentrum staat € 15,- per dag.

Indien u door een ongeval gezondheidsklachten heeft opgelopen, kunnen daardoor ook beperkingen ontstaan in het voeren van uw huishouden. Denkt u bijvoorbeeld aan handelingen als (zware) schoonmaakwerkzaamheden, het wassen en strijken of het stofzuigen onder een bed.

Misschien zijn die verrichtingen vanwege uw klachten erg pijnlijk geworden, of zijn ze niet meer mogelijk. Dit kan ertoe leiden dat uw familieleden, vrienden of kennissen moeten bijspringen in uw huishouden. U heeft dan recht op een schadevergoeding voor huishoudelijke hulp, zelfs als u de mensen die u helpen niets betaalt.

Hoogte vergoeding

Er zijn richtlijnen opgesteld om de hoogte van de vergoeding te bepalen. Als u genoodzaakt bent om professionele hulp in te schakelen, dan moeten die kosten in beginsel volledig worden vergoed door de aansprakelijke partij, mits deze redelijk zijn.

De kosten van een autorit naar uw medische behandelaars zijn te verhalen op de aansprakelijke partij. U heeft in beginsel recht op een vergoeding van € 0,26 per kilometer. Bij gebruik van het openbaar vervoer behoren de daadwerkelijke gemaakte kosten door de wederpartij te worden vergoed.

Parkeerkosten

Als openbaar of eigen vervoer geen passende voorziening is, dan komen taxikosten voor vergoeding in aanmerking. Ook andere reizen die u als gevolg van uw ongeval maakt, en zonder ongeval niet zou hebben gemaakt, komen voor vergoeding in aanmerking. Noodzakelijke parkeerkosten kunt u eveneens bij de aansprakelijke partij in rekening brengen.

Bent u vanwege uw ongeval fysiek niet meer in staat bent om het gebruikelijke onderhoud aan woning of tuin te verrichten? Dan kan het soms nodig zijn om een ander (bijvoorbeeld een familielid, kennis of professionele partij) in te schakelen die het werk van u overneemt. De redelijke kosten die daarmee gemoeid gaan zijn te verhalen op de aansprakelijke partij.

De Letselschade Raad hanteert een richtlijn om deze kosten te begroten. In vakjargon wordt deze schadepost ook wel een ‘beperking van het arbeidsvermogen met betrekking tot de zelfwerkzaamheid’ genoemd.

Door een ongeval kunt u tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raken. Er is dan sprake van ‘verlies van arbeidsvermogen’. Om vast te kunnen stellen hoeveel inkomen u bent misgelopen, zal allereerst uw inkomenssituatie in de periode voorafgaand aan het ongeval in kaart moeten worden gebracht. Dit kan met uw:

  • loonstroken (indien u in loondienst bent)
  • jaarstukken (indien u ondernemer bent)
  • UWV uitkeringsbescheiden (indien u een uitkering heeft).

Vervolgens zal een prognose gemaakt moeten worden van hetgeen u aan inkomen zou hebben ontvangen als u het ongeval niet was overkomen.

Het verschil tussen uw feitelijke inkomen sinds het ongeval en watu in de denkbeeldige situatie zonder ongeval had kunnen verdienen, is uw schade. Die schade moet de aansprakelijke partij aan u vergoeden.

De berekening van deze schadepost is soms heel lastig. Zo dient er bijvoorbeeld rekening te worden gehouden met de redelijke verwachtingen omtrent toekomstige ontwikkelingen. Zeker als u ondernemer bent, kunt u de nodige discussie rondom de berekening van het gemiste inkomen met uw wederpartij verwachten.

Inkomensverlies

Als er sprake is van inkomensverlies is het ten zeerste aan te raden om contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde letselschade advocaten. In de meeste gevallen kunt u kosteloos gebruik maken van onze diensten, omdat advocaatkosten te verhalen zijn op de aansprakelijke partij.

Als zelfstandig ondernemer bent u extra kwetsbaar als u te maken krijgt met letselschade. Wanneer u uw werkzaamheden (tijdelijk) niet meer kunt verrichten, kan dat direct gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf. Wij bekijken samen met u wat er nodig is om uw dagelijkse bedrijfsvoering zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

Arbeidsongeschikt

Daarnaast is vaak uw inkomen een grote zorg. Wellicht heeft u een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zo’n verzekering dekt echter vrijwel nooit het volledige inkomen dat wegvalt.

Binnen ons kantoor werken wij veel voor grote en kleine ondernemers. Daardoor beschikken wij over vergaande kennis en expertise in de ondernemerswereld. Dankzij deze combinatie kunnen onze letselschadespecialisten u hier goed mee vooruit helpen.

Afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid en de voor u geldende pensioenregeling(en), kan er in de toekomst pensioenschade ontstaan. Bij de begroting van deze schadepost dient zoveel mogelijk aansluiting te worden gezocht bij concrete feiten en uw persoonlijke omstandigheden.

Berekenen schade

De omvang van pensioenschade kan worden beïnvloed door een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid gelet op uw specifieke beroep (denk bijvoorbeeld aan rugklachten bij een stratenmaker). Daarnaast dient te worden ingeschat tot welke leeftijd u zou hebben gewerkt in de denkbeeldige situatie zonder ongeval. Omdat de berekening van pensioenschade zeer complex kan zijn, werken onze advocaten – indien nodig – samen met een rekenkundige of pensioendeskundige.

Bij jonge kinderen is het vaak niet te voorspellen in hoeverre er in de toekomst sprake zal zijn van inkomensverlies door een opgelopen letsel. Er bestaan niettemin verschillende manieren om een dergelijke schade te begroten.

Eén methode is om zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij de persoon van het kind en zijn omgeving. Hierbij kan rekening worden gehouden met de leerbegaafdheid, maar ook met de maatschappelijke kring waarin het kind is geboren of is opgegroeid. Bij iets oudere kinderen zijn er vaak al concretere aanknopingspunten in een bepaalde richting.

Andere opleiding

Als een kind of jongvolwassene vanwege zijn opgelopen letsel behoefte heeft aan een andere opleiding, dan kunnen onze letselschade advocaten – met behulp van inschakeling van een arbeidsdeskundige – onderzoeken wat de mogelijkheden van omscholing zijn. De kosten die daarmee gepaard gaan, of het inkomensnadeel dat door een later intreden op de arbeidsmarkt ontstaat, zijn beide in beginsel te verhalen op de aansprakelijke partij.

Studievertraging

Is er vanwege een ongeval of medische fout sprake van studievertraging van een periode van één jaar, dan kan de schade die daaruit voortvloeit worden berekend aan de hand van De Letselschade Richtlijn Studievertraging. In die richtlijn vindt u de gebruikelijke normbedragen per opleidingsniveau. De bedragen worden ieder jaar opnieuw geïndexeerd. Wij vertellen u hier, indien gewenst, graag meer over.

Na ontvangst van een groot schadebedrag van uw wederpartij, kan de Belastingdienst bij u aan de bel trekken. Als u door een letselschade-uitkering komt te beschikken over een hoger vermogen dan het heffingsvrij vermogen, dan bent u namelijk vermogensbelasting (box 3) verschuldigd aan de fiscus.

Daarnaast kunt u na ontvangst van een schadevergoeding worden gekort op de bijstandsuitkering en kunt u mogelijk allerlei toeslagen (zoals huur- en zorgtoeslag) verliezen. Laat u dus voorafgaand aan een definitieve afwikkeling van uw letselschadezaak goed informeren over de gevolgen van het verkrijgen van een vergoeding.

Extra schade

Als van tevoren te verwachten is dat u door ontvangst van een groot bedrag als schadevergoeding in de toekomst extra schade lijdt, dan zal daar namelijk bij de afwikkeling van uw zaak rekening mee moeten worden gehouden. Wilt u hier meer over weten? Lees dan deze blog: https://www.mannaertsappels.nl/radar-uitzending-dubbel-slachtoffer-letselschade/ of neem contact op met één van onze letselschade advocaten.

Smartengeld is een vergoeding ter compensatie van emotionele schade, zoals pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Dit smartengeld wordt in Nederland begroot naar ‘billijkheid’. Bij de begroting wordt rekening gehouden met de aard en ernst van het letsel en de gevolgen daarvan voor een slachtoffer, zoals de duur en intensiteit van het verdriet en de gederfde levensvreugde. Dat is doorgaans niet meetbaar en is dus ontzettend moeilijk in geld te waarderen.

De begroting van smartengeld is daarom in de meeste gevallen heel discutabel. Er wordt vooral gelet op smartengeldbedragen die rechters eerder in soortgelijke gevallen hebben toegekend.

Schatting smartengeld

Ter indicatie: Bij licht letsel (bijvoorbeeld een lichte hersenschudding) moet u denken aan een smartengeldbedrag vanaf zo’n € 500,- en bij uitzonderlijke zware letselschade (bijvoorbeeld een totale dwarslaesie) kan dit bedrag oplopen tot boven de € 100.000,-. Het hoogste smartengeldbedrag dat tot nu toe door een Nederlandse rechter werd toegekend bedraagt € 350.000,-. Dit is een vergoeding die men krijgt bovenop alle mogelijke voornoemde vergoedingen voor verschillende schadeposten.

Ons team

Rob van der Steen

CONTACTGEGEVENS

Madelon Beljaars

CONTACTGEGEVENS

Maartje Klompers

CONTACTGEGEVENS

Jade Albert

Jade Albert

CONTACTGEGEVENS

Angela van Hoesel

CONTACTGEGEVENS