Werkwijze letselschade

Bij het verhalen van letselschade gaan we te werk volgens een vast stappenplan. Uw herstel staat hierbij altijd voorop. Daarom nemen wij u zoveel mogelijk zorgen uit handen. U doorloopt het letselschadetraject altijd met uw eigen advocaat. Zo hoeft u uw verhaal maar één keer te doen en heeft u steeds een vertrouwd gezicht voor zich.

Bekijk hieronder de stappen die wij bij uw letselschadetraject doorlopen.

Gratis letselschadetraject

Meestal is het inschakelen van een letselschadeadvocaat kosteloos voor u. In de wet is namelijk geregeld dat de aansprakelijke partij de redelijke kosten voor het inschakelen van een deskundige belangenbehartiger dient te vergoeden. Of het traject ook in uw geval kosteloos is, beoordelen onze letselschadeadvocaten geheel vrijblijvend.

Daarnaast heeft een advocaat als de aansprakelijkheid nog niet vaststaat, de mogelijkheid om bij de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerde rechtsbijstand aan te vragen. Ook is het mogelijk dat uw rechtsbijstandverzekering de kosten betaalt.

Een eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis. Wilt u uw zaak aan ons voorleggen? Neem dan contact met ons op.

Gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek

De letselschadeadvocaten van MannaertsAppels beoordelen vrijblijvend uw recht op een schadevergoeding. Een eerste gesprek is altijd gratis.

Tijdens de intake inventariseren we uw zaak en doen we een eerste globale haalbaarheidstoets. Ook bespreken we onze werkwijze en leggen we uit wat we voor u kunnen betekenen. Wordt de aansprakelijkheid erkend, dan is bijstand door een letselschadeadvocaat bovendien kosteloos voor u.

Aansprakelijkheid vaststellen

Samen met u verzamelen we alle gegevens die betrekking hebben op uw zaak, oftewel alle informatie over de toedracht van het ongeval of de gebeurtenis waardoor uw letsel is veroorzaakt. Zo nodig benaderen we getuigen om hierover meer duidelijkheid te krijgen.

Vervolgens stellen we de brief met aansprakelijkstelling op en verzenden we deze naar de aansprakelijk te stellen partij. Wordt de aansprakelijkheid erkend, dan dient de schade die u lijdt vergoed te worden. Dat is het startpunt van het schaderegelingstraject.

Mocht de aansprakelijkheid niet worden erkend, dan bekijken we de mogelijkheden om deze alsnog vastgesteld te krijgen. Dat kan zijn door nogmaals in gesprek te gaan met de tegenpartij, door een mediationtraject in te stellen of via een gerechtelijke procedure. Omdat onze letselschadespecialisten allemaal advocaat zijn, hebben we de mogelijkheid om uw zaak voor te leggen aan een rechter.

Persoonlijke begeleiding bij schaderegeling

Samen met u bekijken we wat er nodig is om uw leven weer op de rit te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan hulp in de huishouding of re-integratie op uw werk. Bovendien regelen wij tussentijds voorschotten op uw schade die u al lijdt, zodat de gemaakte kosten worden gedekt terwijl het schaderegelingstraject loopt. Dat doen we tot de schade definitief is afgewikkeld.

Totale schade in beeld brengen

Om uw volledige schade goed in kaart te brengen, schakelen we de expertise in van deskundigen. Zo werken wij intensief samen met een eigen medisch adviseur die ons adviseert over de medische aspecten van uw zaak.

Meestal brengt aan het einde van de zaak een onafhankelijk medisch expert in beeld wat uw gezondheidstoestand is als gevolg van het ongeval en of er risico’s voor de toekomst te verwachten zijn.

Vervolgens bespreken wij met u de diverse schadeposten en berekenen wij de totale schade. Soms is het nodig daarvoor een rekenkundige in te schakelen.

Bij de afwikkeling van de zaak wordt ook het smartengeld begroot, ook wel de immateriële schade genoemd. Dat is een vergoeding voor smart of leed dat u geleden heeft en nog zult lijden, bijvoorbeeld wanneer u blijvend beperkingen ondervindt als gevolg van het ongeval. U moet dan denken aan bijvoorbeeld pijn, verdriet en verlies van levensvreugde. Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld dient rekening te worden gehouden met onder andere de aard en de ernst van het letsel. Wij beoordelen samen met u op welk bedrag aan smartengeldvergoeding u in uw situatie recht heeft.

Afronding van het letselschadetraject

Wanneer de schade helder in beeld is gebracht, kunnen we toewerken naar de afwikkeling van uw zaak. We maken afspraken met de aansprakelijke partij of de verzekeraar over de hoogte van de volledige schadevergoeding.

Als er risico’s voor de toekomst te verwachten zijn, dan kan daarvoor een voorbehoud worden opgenomen. Dat betekent dat u zo nodig in de toekomst nog een aanvullende schadevergoeding kunt vorderen. Zijn de toekomstige gevolgen nog niet helder, dan blijven we uw zaak volgen.

De uiteindelijke beslissing over definitieve afwikkeling ligt altijd bij u. Uw letselschadeadvocaat helpt u hier natuurlijk graag bij.